Οικονομία

Eurobank: Αύξηση εσόδων και σχέδιο για μέρισμα 25% επι των κερδών του 2023

>

Παράλληλα μέρισμα τουλάχιστον 25% από τα κέρδη χρήσης 2023 «υποσχέθηκε» η διοίκηση της Eurobank στην παρουσίασή τους στους ξένους επενδυτές, στη συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε 503 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,53%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 129 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ τρίμηνο 2023.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,2% έναντι του περυσινού Α΄ τριμήνου σε 632 εκατ. ευρώ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε 620 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023, από 681 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα του 2022.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 222 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 35,1% το Α΄ τρίμηνο 2023 , από 46,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% σε 35,7%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74,6% στα 410 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,1% σε 398 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 27,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 σε €75 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από 176 εκατ. σε 335 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023, από 6,7% το Α΄ τρίμηνο 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά 7 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,1δισ. ευρώ ή 0,5 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το Α΄ τρίμηνο 2022 σε 76,0% το αντίστοιχο φετινό Α΄ τρίμηνο.

To σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε 81,9 δισ. ευρώ στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2023.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 0,3 δισ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 41,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,7 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 24,2 δισ., τα στεγαστικά σε 10,0 δισ. και τα καταναλωτικά σε 2,8 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023 σε 55,1 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 167,5% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2023. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 16,2 δισ. την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 3,3 δισ. σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €8,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2023.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος κ. Φωκίων Καραβίας δήλωσε: “Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (Tangible Book Value) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο €1,78. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας.

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €2,9 δις και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες.

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

Εθνικές Εκλογές 2023

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button